Public transport support system in Bratislava

Stavba s názvom „Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, bola kľúčovým projektom tvoriacim súčasť Nosného systému MHD, ktorý úspešne zrealizovala združenie firiem EUROVIA SK, a.s, EUROVIA CS, a.s. a SMP CZ, a.s. v celkovej hodnote 58,81 mil. EUR.

Nosný systém mestskej hromadnej dopravy sa začal budovať v novembri 2013, pričom išlo o jeden zo strategických dopravných projektov, ktorý v sebe zahŕňal aj rekonštrukciu Starého mosta a vybudovanie električkovej trate do Petržalky. Prvá etapa  je 2,400 km dlhá, celková dĺžka mostných objektov predstavuje 1,012 km. Stavba bola rozdelená na 3 časti:

Prvá časť : Projekt začínal na Štúrovej ulici na 0,0 km a končil na Starom moste v 0,536 201 km. Stavba pozostávala z rekonštrukcie dvoch križovatiek s električkovou traťou (Štúrova – Jesenského a Šafárikovo námestie), rekonštrukcie jednokoľajovej trate na dvojkoľajnú trať, výstavby električkovej trate zo Šafárikovho námestia po Starý most a výstavby obojsmernej zastávky električiek na Štúrovej ulici.

Druhá časť : Rekonštrukcia mosta s električkovou traťou od 0,536 501 km po 1,024 248 km. Navrhnutá rekonštrukcia Starého mosta zohľadnila minimálnu požadovanú výšku a šírku požadovanú potrebnú kvôli splavnosti rieky Dunaj. Súčasťou premostenia sú okrem električkovej trate aj chodníky pre peších a cyklistov a tiež štyri vyhliadkové balkóny s lavičkami. Nová oceľová konštrukcia má dĺžku 465,4 m, šírku 22,05 m, v miestach s vyhliadkami 33,25 m a hmotnosť približne 10-tisíc ton

Tretia časť : Nová stavba električkovej trate od Starého mosta 1,024 248 km po obratisko v oblasti Námestia hraničiarov na 2,420 000 km v Petržalke. Túto časť predstavuje stavba estakády „Artmedia“ nad Viedenskou cestou a stavba estakády nad Einsteinovou ulicou. Po tento bod (Eisteinova) je električková trať umiestnená na existujúcom moste pozdĺž cesty, od Eisteinovej je električková trať odsunutá a je určená výhradne ako predĺženie električkovej trate do Petržalky. Vybudovali sa obojsmerné zastávky električiek Sad Janka Kráľa, Farského a Jungmannova.

Najdôležitejším a najnáročnejším stavebným objektom bola rekonštrukcia Starého mosta cez Dunaj. Technické parametre, dodávateľský systém a skutočnosť, že sa jedná o most cez európsky veľtok, kládol na všetkých tie najvyššie nároky a pre zhotoviteľa sa stal skutočnou výzvou. Jedinečný je už samotný konštrukčný systém mostu. Navrhnutá koncepcia zohľadňuje nostalgický vzťah obyvateľov mesta k starému mostu. Zaujímavá bola  výstavba mostu technológiou postupného, niekoľko týždňov trvajúceho vysúvania s unikátnym podporením voľného konca mostu na plávajúcej podpere.

Projekt  získal v rámci súťaže Stavba roka 2016 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie ako aj Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska – za vysokú kvalitu realizácie.

Základné informácie:
Názov: „Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1.časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie“
Investor: Hlavné mesto SR Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie MHD – Starý most (EUROVIA SK, a.s., EUROVIA CS, a.s.,  SMS a.s )
Cena: 58,81 mil. € bez DPH
Doba realizácie: 2013 – 2015