Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca v Brodne a Považskom Chlmci

Stará lávka v časti Vranie -  Brodno bola v nevyhovujúcom havarijnom stave a taktiež bola v tomto území navrhovaná  nová cyklotrasa. Z týchto dôvodov bola stará lávka zdemontovaná a vybudovala sa nová, ktorá spĺňa všetky bezpečnostné kritéria užívania. Realizácia projektu ako celku svojím významom a estetickým účinkom má za následok zlepšenie podmienok pre spoločenský život a cyklistický ruch a zároveň sa stavba stala dominantou regiónu.

Spodná stavba je tvorená monolitickými železobetónovými oporami, ktoré sú založené na plošných základoch. Počas výstavby bolo nutné vybudovanie  troch dočasných podperných veží „ pyžmo“ , pričom jedna z týchto veží sa nachádzala v strede koryta rieky Kysuca. V horných častiach opôr sú vybodované úložné prahy s úložnými blokmi, na ktorých sú osadené elastomerné ložiská. 

Horná stavba je tvorená oceľovou konštrukciou, ide o jednopoľový oblúkový most s dolnou mostovkou s teoretickým rozpätím 75,0 m a celkovou dĺžkou premostenia 76,58 m, šírka mosta je 2,79 m . Dolný pás aj oblúky sú tvorené uzavretými zváranými prierezmi štvorcového prierezu. Stuženie mosta je pomocou ťahadiel z kruhových tyčí. Vozovka je tvorená z plných kompozitných roštov, protišmykové vlastnosti sú zabezpečené zapracovaním kremičitého piesku povrchovej vrstvy roštov.. Na oboch stranách lávky sú po celej dĺžke premostenia umiestnené zábradlia s výškou 1,3 m výplň zábradlia je z nerezovej siete. Súčasťou stavby bolo aj osvetlenie lávky vybudovanie spevnených plôch a osadenie trvalého dopravného značenia. 

Základné informácie:
Názov: Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca v Brodne a Považskom Chlmci
Objednávateľ: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1 , 011 31 Žilina 
Zhotoviteľ: EUROVIA SK , a.s , Závod Stred, Sektor Žilina
Doba výstavby: 10/2018 – 01/2019 ( 28 dní výstavby )