Dodávateľské faktúry

Elektronické a papierové faktúry musia obsahovať oproti zákonným požiadavkám aj informácie o čísle MUCODE. Toto číslo je obsiahnuté vo fakturačnej adrese každej objednávky pro spoločnost EUROVIA SKČíslo MUCODE potom musí byť uvedené na faktúre.

Papierové faktúry obsahujúce číslo MUCODE nie sú zasielané na adresu spoločnosti EUROVIA SK, ale na adresu príslušného PO BOXu.

1. Faktúry zasielané v elektronickej podobe emailom

  • Faktúry zasielajte na adresu: svk-esk-faktury@vinci-construction.com
    Faktúra musí byť vo formáte PDF
  • Faktúra musí byť zaslaná na príslušný email
  • V predmete emailu sa musí vyskytnúť niektoré zo slov: faktúra, faktúry, fakturácia, fakturované, fakturujeme, prefakturácia, prefakturácia, invoice, facture, rechnung, dobropis, vyúčtovanie, vyuctovanie, fakturacia
  • Akceptovaný formát faktúry je iba nekomprimované PDF s alebo bez elektronického podpisu
  • Jeden email môže obsahovať vždy iba jednu faktúru
  • Ak je v jednom súbore faktúra aj príloha, faktúra musí byť umiestnená vždy na prvej strane súboru
  • Jeden mail môže obsahovať maximálne 2 súbory (faktúra + prílohy). Pokiaľ mail obsahuje dva súbory, musí byť v názve súboru s faktúrou uvedené Faktúra
  • Maximálna celková veľkosť príloh v emaile je 15 MB.

2. Papierové faktúry zasielané do PO BOXu

Papierové faktúry zasielajte na adresu PO BOXu : EUROVIA SK, J.Kráľa 651, 972 26 Nitriankse Rudno.
 
Pozor! PO BOXy a zároveň aj jednotlivé emailové adresy sú určené výhradne na zasielanie daňových dokladov a proforma faktúr. Všetky ostatné zásielky - napr. zmluvy, upomienky, žiadosti o uvoľnenie pozastávok, reklamnú korešpondenciu, pozvánky a ďalšiu korešpondenciu - naďalej zasielajte na existujúcu adresu spoločnosti EUROVIA SK alebo na konkrétnu emailovú adresu kontaktnej osoby.