GDPR

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov v spoločnosti EUROVIA SK

Vyhlásenie spoločnosti EUROVIA SK, a.s. (ďalej aj ako Prevádzkovateľ, alebo Spoločnosť) k ochrane osobných údajov.

Vážime si osobné údaje našich zamestnancov, záujemcov o zamestnanie, akcionárov, spolupracujúce osoby, zákazníkov a ostatné fyzické osoby, ktorých osobné údaje spracúvame.

Všetky osobné udaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Máme zavedený rámec smerníc, postupov a školení, ktoré sa vzťahujú na ochranu osobných údajov, dôvernosť a bezpečnosť a pravidelne prehodnocujeme primeranosť opatrení, ktoré sú zavedené na účely bezpečnosti osobných údajov, ktoré máme.

Právny rámec spracúvania osobných údajov:

a) Ako zamestnávateľ spracúvame osobné údaje našich zamestnancov na základe zmluvných a zákonných povinností a to len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvných a zákonných povinností zamestnávateľa

b) Ako možno váš budúci zamestnávateľ spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu zaslaného životopisu, aby sme vedeli posúdiť, či spĺňate predpoklady na začatie prijímacieho pohovoru

c) Pre informovanosť našich partnerov, zákazníkov a obyvateľov, ktorí sú dotknutí našou stavebnou činnosťou, zverejňujeme osobné údaje zamestnanca v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, pracovné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko

d) Pre ochranu našich oprávnených záujmov (ochrana proti vandalizmu, krádežiam) chránime naše objekty, stavebné objekty, stavebnú a manipulačnú techniku kamerovými systémami.

e) Pre ochranu našich opávnených záujmov a vašu vyššiu bezpečnosť monitorujeme pohyb v našich priestoroch, kde je riziko zvýšeného úrazu, všetky monitorované priestory sú riadne označené informáciou o monitorovaní a varovnými tabuľami

f) Všetky chránené priestory sú riadne označené, aby ste boli informovaní, že vstupujete do zabezpečených priestorov a obsahujú informácie s kontaktnými údajmi našej spoločnosti, odkaz na toto Vyhlásenie a kontaktný mail na Zodpovednú osobu

g) Pokiaľ chceme spracovať osobné údaje na účel, kde sa nevieme oprieť o zákonné povinnosti, vždy si vyžiadame váš súhlas a osobné údaje spracúvame len na konkrétny účel, na ktorý ste nám súhlas dali.

Snažíme sa, aby rozsah nami spracúvaných osobných údajov bol minimálny a ohraničený účelom ich spracúvania. Osobné údaje preto archivujeme len na nevyhnutnú dobu, ktorá je daná pri zmluvných a zákonných povinnostiach Registratúrnym poriadkom, pri oprávnených záujmoch ukladáme kamerové záznamy maximálne po dobu 30 dní (pokiaľ nie sú predmetom šetrenia orgánmi činnými v trestnom konaní), vaše životopisy maximálne 1 rok a osobné údaje získané na základe súhlasu len kým trvá účel alebo váš súhlas.

Pokiaľ ste nám údelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, je dôležité aby ste vedeli, že svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať . Adresa pre komunikáciu ohľadom vašich práv je uvedená na konci tejto informácie.

Ake sú vaše práva ako dotknutej osoby ?

a) Právo na prístup: máte právo vedieť aké osobné údaje o vás máme a ako ich spracúvame

b) Právo na opravu: ak zistíte, že niektoré vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, sú nepravdivé, alebo neúplné, máte právo žiadať ich opravu a doplnenie

c) Právo na výmaz: ak ste presvedčení, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, informujte nás. Našou povinnosťou je túto skutočnosť preveriť a v prípade pravdivosti vaše osobné údaje vymazať.

d) Právo na obmedzenie spracúvania: ak ste presvedčení, že vaše osobné údaje spracúvame nesprávne, nezákonne, informujte nás. Našou povinnosťou je preveriť správnosť spracúvania a až do výsledku preverenia vami namietané osobné údaje nebudeme spracúvať (pokiaľ nám to neukladá zákonna povinnosť)

e) Právo na prenosnosť: máte právo požiadať nás, aby sme vaše údaje vo vami požadovanom rozsahu poskytli inému prevádzkovateľovi

f) Právo namietať: ak ste presvedčení, že vaše osobné údaje spracúvame nad rámec účelu, informujte nás. Máte právo namietať voči spracúvania a to písomne na dole uvedenú adresu, alebo mailom na svk-oou@vinci-construction.com.

Dúfame, že to nebude potrebné, ale ak sa chcete sťažovať na neoprávnené používanie vašich osobných údajov, pošlite nám prosím e-mail s podrobnosťami vašej sťažnosti na svk-oou@vinci-construction.com. Každou sťažnosťou sa budeme relevantne zaoberať o odpovieme na ňu v zákonnej lehote.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO: 31 651 518
Mail: svk-oou@vinci-construction.com