Životné prostredie a udržateľný rozvoj

Spoločnosť EUROVIA SK a.s. riadi svoje výrobné a nevýrobné činnosti v zmysle legislatívnych požiadaviek a etických princípov tak, aby čo najúčinnejšie obmedzovala negatívne dopady týchto činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a to z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Riadenie ochrany životného prostredia je vedením spoločnosti považovaná ako samozrejmá súčasť moderného podnikania, ktorú je potrebné neustále zlepšovať. Spoločnosť má dlhodobo zavedený systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001: 2016. Ako ďalší krok v environmentálnom rozvoji spoločnosť v roku 2017 zaviedla EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.  1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit. Dňa 11.12.2017 bola Slovenskou agentúrou životného prostredia spoločnosti EUROVIA SK, a.s. udelená registrácia v schéma EMAS,  čím sa stala prvou stavebnou spoločnosťou na Slovensku, ktorá chce zlepšovať svoje environmentálne správanie prostredníctvom pridanej hodnoty oproti požiadavkám STN EN ISO 14001.  Spoločnosť sa tak zaradila medzi ďalších účastníkov so zodpovedným environmentálnym správaním v rámci krajín Európskej únie.  Všetky informácie o environmentálnom správaní spoločnosti sú zhrnuté v Environmentálnom vyhlásení.

Ekologické projekty

Hybridné stroje

Modernizácia OC Zbudza

Recyklačné zariadenia