R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek

Výstavbu rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Oľšany započalo Združenie EUROVIA R2 Šaca v apríli 2022. Úsek má celkovú dĺžku 14,2 km. Po dobudovaní zabezpečí rýchlostná cesta R2 napojenie na diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R4 na úseku Košice – Milhosť. Tento celok vytvorí juhovýchodný obchvat Košíc, vďaka čomu dôjde k presmerovaniu tranzitnej dopravy mimo zastavané územia mesta Košice a jeho okolia.

Súčasťou stavby R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek sú  3 mimoúrovňové križovatky, 13 mostných objektov, 7,2 km protihlukových stien a 52 preložiek inžinierskych sietí.  Buduje sa aj odpočívadlo Valaliky, ktoré bude slúžiť ako veľké jednostranné odpočívadlo napojené z oboch smerov s kapacitou viac ako 120 vozidiel. Objem odkopanej a navezenej zeminy bude približne 2,5 mil. m3. Stavebné práce potrvajú do roku 2025. 

Na náročnosť stavby vplýva niekoľko faktov - budúca rýchlostná cesta sa kríži s veľkou riekou, železničnými traťami a s cestami  I. a II. triedy, ktoré sú z dôvodu blízkosti aglomerácie krajského mesta extrémne vyťažené. Stavba je navyše situovaná  v blízkosti obývaných zón a čiastočne aj  v záplavovom území. Všetky aktuálne informácie zo stavby je možné sledovať na stránke zde.