Revitalizácia existujúcich komunikácií mesta Michalovce

Dielo v hodnote takmer 3,9 mil. eur bolo financované formou regionálneho PPP projektu. Celkovo bolo v rámci tejto etapy zrekonštruovaných 8 úsekov ciest a 18 úsekov chodníkov. Stavebné práce zahŕňali odstránenie starých vrstiev asfaltu, očistenie komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, ale aj vybúranie poškodených obrubníkov a osadenie nových. Upravili sme aj existujúce vpusty či kanalizačné šachty a položili nový súvislý kryt vozovky. Priechody pre chodcov sme upravili na bezbariérové. Povrch chodníkov sme museli vybúrať a následne v požadovanom rozsahu obnoviť.

Počas stavebných prác sa celkovo použilo viac ako 26-tisíc m² podkladu zo štrkopiesku a takmer 30-tisíc m² podkladu z prostého betónu. Na vyrovnanie povrchu sa minulo viac ako 4 200 ton a na opravu výtlkov viac ako 300 ton asfaltu. Využilo sa tiež viac ako 71-tisíc m² spojovacieho asfaltového postreku a rovnaké množstvo asfaltového betónu. Celkovo sa položilo 510 m² zámkovej dlažby a upravilo 255 ks poklopov. Osadilo sa aj viac ako 23-tisíc m betónového obrubníka.  

Základné informácie:
Názov: Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce v rokoch 2017, 2018, 2019, 2020 – 3. etapa
Investor: Mesto Michalovce
Zhotovite: EUROVIA SK, závod Košice
Termín: 2017 - 2021