Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove

V roku 2019 sa skončila 1. etapa revitalizácie nábrežia, ktorá navrátila život do rekreačnej zóny mesta Bardejov, ktorá bola zasiahnutá výstavbou protipovodňového múru. Práce sa najskôr rozbehli na pravom brehu Tople. Navýšil sa terén v okolí múru navážaním násypu.

Pozdĺž celého úseku boli osadené parkové obrubníky, chodníky pozdĺž múra sa vyložili betónovou dlažbou a urobilo sa nové odvodnenie spevnených plôch pomocou odvodňovacích žľabov. Pri športovom areáli sa osadil monolitický betón s pletivom. V ďalších fázach sa pokračovalo  pokládkou nových živičných krytov, nechýba zelený cyklopruh pre cyklistov. Následne práce pokračovali aj na ľavom (severnom) brehu.  Tu sa realizovali prípravné práce na budovaní nového premostenia v blízkosti kúpaliska. Tie pozostávali hlavne z prekládok vedenia a betónového základu budúcej lávky, ktorá prepojí oba brehy Tople. Navýšením terénu sa podarilo povodňový múr „utopiť” a výhľad na rieku je už možný aj pre menšie deti. Prechádzka v blízkosti rieky je tak o čosi atraktívnejšia. Projekt revitalizácie nábrežia rieky Topľa v Bardejove stál takmer 2,4 milióna eur. Práce zrealizovala košická spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

Základné informácie:
Názov stavby: Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove
Investor: Mesto Bardejov
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., závod Prešov
Termín realizácie: 08/2018 – 06/2019
Cena diela: 2,37 mil.€ s DPH