V Trenčianskom kraji sme vybudovali 27 kilometrov kanalizácie

V obciach Nedožery-Brezany, Lazany a Poruba v okrese Prievidza sme odovzdali do užívania kanalizačnú sieť s celkovou dĺžkou takmer 27 kilometrov. Tá zabezpečí odvádzanie a čistenie komunálnych vôd pre 4 500 obyvateľov aglomerácie. Pre Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť ho zrealizovalo konzorcium firiem pod vedením spoločnosti EUROVIA SK. Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ a dotácie Ministerstva životného prostredia.

Projekt kanalizácie využil špecifické podmienky terénu v regióne. Pretože terén sa v oblasti prirodzene zvažuje od obce Poruba po obec Nedožery-Brezany, odvádza splaškové vody gravitačné potrubie z obce Poruba do obce Lazany, z Lazian do obce Nedožery-Brezany a odtiaľ spoločným existujúcim potrubím do čistiarne odpadových vôd v Prievidzi. Absencia funkčnej kanalizácie ohrozovala stav povrchových i podzemných vôd a zhoršovala tak životné podmienky obyvateľov obcí Nedožery-Brezany, Lazany a Poruba. Zabezpečenie odvádzania a následného čistenia komunálnych vôd vyrieši hlavný environmentálny problém v tejto oblasti.

Spomínané obce sú charakteristické tým, že sa na ich území nenachádzajú zelené pásy pri komunikáciách, preto je nová kanalizácia uložená v prevažnej miere v komunikáciách. Súčasťou stavebných prác bolo aj dopravné značenie a osadenie pamätných tabúľ. V súvislosti s ukončením výstavby a preberaním diela bol pre obec Lazany vysadený javor Acer plat. Globosum. Stavbu kanalizácie začalo realizovať v decembri 2017 konzorcium firiem EUROVIA SK, TEAM, OHL ŽS a TMG pod vedením spoločnosti EUROVIA SK. Celková dĺžka kanalizačnej siete je 26,8 km a zabezpečí odvádzanie a čistenia komunálnych vôd pre 4 497 obyvateľov aglomerácie. Náklady vo výške 12,6 milióna EUR boli spolufinancované z fondov EÚ a dotácie Ministerstva životného prostredia.