Vo Veľkom Šariši sme vybudovali novú cykloalej

Vo Veľkom Šariši sa ukončili stavebné práce spojené s vybudovaním novej cykloaleje, ktoré prebiehali od júna 2022.

Jej trasa sa začína na Jarkovej ulici, vedie cez bývalý mlynský náhon a končí sa na ulici Mlynská. Výstavbu 420,5 m dlhého úseku v celkovej sume viac ako 719 tisíc EUR bez DPH zrealizovala pre mesto Veľký Šariš spoločnosť EUROVIA SK.

V rámci stavebných prác sa na začiatku trasy na Jarkovej ulici odstránila pôvodná oceľová lávka pre chodcov a umiestnila sa nová drevená lávka s oceľovým zábradlím. Zrealizovala sa tiež doplnková cyklistická infraštruktúra, ktorú tvorí parkový mobiliár ako lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle či tienenie. Približne v strede cykloaleje sa vybudovalo veľké odpočívadlo a na trase sa osadilo aj nové verejné osvetlenia a vysadili sa nové stromy.

Nová cykloalej sa nachádza na mieste bývalého mlynského náhonu. Územie bolo zanedbané a jeho údržba nebola kvôli zlému prístupu možná. Vďaka stavebnej úprave sa toto územie spriechodnilo a vznikol tzv. vnútorný okruh mesta pre cyklistov a chodcov, ktorý bude slúžiť nielen na rekreačné účely, ale aj ako rýchla spojka do práce.

Základné informácie:
Názov stavby: CYKLOALEJ Veľký Šariš
Investor: Mesto Veľký Šariš
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Obdobie výstavby: 06/2022–05/2023