Začíname stavať II. úsek rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany

Poklopanie základného kameňa II. úseku rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany prebehlo v pondelok 25.apríla za účasti prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala. Významný úsek rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany sa po tomto slávnostnom akte začína stavať. Nová komunikácia s dĺžkou 14,26 km začína križovatkou Košice, juh a končí križovatkou Hrašovík. Stavba prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4 a vytvorí juhovýchodný obchvat Košíc. Dielo za 132,6 mil. EUR bez DPH zrealizuje pre Národnú diaľničnú spoločnosť združenie EUROVIA R2 Šaca, ktoré tvorí EUROVIA SK a EUROVIA CS.

Výstavba rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany s celkovou dĺžkou 24 km je rozdelená na dva úseky. Prvý úsek Šaca – Haniska, dlhý 6,8 km, je vo fáze prípravy. Druhý úsek, Košice, juh – Košické Oľšany, ktorý sa práve začína realizovať, má celkovú dĺžku 14,2 km. Medzi týmito úsekmi prechádza rýchlostná cesta R2 už sprevádzkovaným úsekom R4 v dĺžke 2,7 km. Po dobudovaní zabezpečí rýchlostná cesta R2 napojenie na diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R4 na úseku Košice – Milhosť. Tento celok vytvorí juhovýchodný obchvat Košíc, vďaka čomu dôjde k presmerovaniu tranzitnej dopravy mimo zastavané územia mesta Košice a jeho okolia.

„Súčasťou stavby R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek budú 3 mimoúrovňové križovatky, 13 mostných objektov, 7,2 km protihlukových stien a 52 preložiek inžinierskych sietí. Vybuduje sa aj odpočívadlo Valaliky, ktoré bude slúžiť ako veľké jednostranné odpočívadlo napojené z oboch smerov s kapacitou viac ako 120 vozidiel. Objem odkopanej a navezenej zeminy bude približne 2,5 mil. m3. Stavebné práce potrvajú približne 3 roky,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Počiatočné práce zahŕňajú vytýčenie trvalých a dočasných záberov, ich kontrolu a vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí za účasti ich správcov. Na siedmich miestach sa zriadia vjazdy na stavenisko a osadí sa dočasné dopravné značenie. Vybudujú sa prístupové cesty a zriadi sa 6 stavebných dvorov. Súčasne budú prebiehať pyrotechnické a archeologické prieskumy.

Na náročnosť stavby vplýva niekoľko faktov – budúca rýchlostná cesta sa kríži s veľkou riekou, železničnými traťami a s cestami  I. a II. triedy, ktoré sú z dôvodu blízkosti aglomerácie krajského mesta extrémne vyťažené. Stavba je navyše situovaná  v blízkosti obývaných zón a čiastočne aj  v záplavovom území.

Všetky aktuálne informácie k projektu budú priebežne zverejňované na www.kosicenaokolo.sk