Pre mesto Trebišov sme postavili novú kompostáreň

Kompostáreň v Trebišove v Košickom kraji je už otvorená. Bude slúžiť na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z údržby miestnej zelene, ale aj z domácností. 

Kompostáreň pozostáva z niekoľkých stavebných objektov, v ktorých bude zabezpečené opätovné ekologické spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu v certifikovanej technologickej prevádzke.

Celý proces kompostovania bude trvať približne desať týždňov. V trebišovskej kompostárni by sa malo ročne zhodnotiť približne 2800 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Veríme, že výsledná stavba prinesie Trebišovu a jeho obyvateľom ľahšie separovanie bioodpadu a zároveň pomôže aj k zvýšeniu úrovne triedenia komunálneho odpadu v meste.

Základné informácie:

Názov stavby: Kompostáreň v Trebišove
Objednávateľ: Mesto Trebišov
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Obdobie výstavby: 03/2022 – 12/2023